top of page

בית לשימור בעמק רפאים, ירושלים

2021 | שטח 265 מ"ר | הדמיות - בונסאי

למשפחה שרכשה את בית, שהוא למעשה קומת קרקע במבנה שנועד לשימור, היה חשוב שביתם ישקף תרבות אירופאית, בינלאומית מחד, ומאידך שיתחבר לתרבות המקומית. הקירות העבים וחלונות הפלדה היוו מסגרת לגיבוש נרטיב מודרני בקונטקסט היסטורי. בתכנון הבית ועיצובו ניכרת השמירה על ערכי  המבנה אשר לו נוספו רבדים חדשים.

preservation in emek harefaim, jerusalem

2021 | area 265 sq.m 

render :bonsai

← Next Project
Previous Project →
bottom of page