top of page

מרכז אדרבה לחשיבה יהודית | לוד

2020 | 3000 מ"ר |  לוד

זכיה בתחרות מוזמנים 

הפרויקט כולל מרכז מבקרים חוויתי, סדנאות, אולם כנסים, משרדים, מרפסות תצפית ופונקציות רב תכליתיות כגון בית קפה/חנות וגם טריבונה המהווה חלל להרצאות ומפגשים. דגש גדול ניתן על הממשק של המבנה עם העיר  - חללי החוץ שהוא מגדיר, מרפסות פעילות  ופונקציות ציבוריות  במבנה עצמו. השפה העיצובית מבטאת נרטיב של פרוק והרכבה, תלת ממדיות, עומק וגמישות. האור הטבעי והאור המלאכותי מהווים גם הם חלק מרכזי בחוויה. 

סטטוס - רישוי | הדמיות - אנדו

מרכז אדרבה לחשיבה יהודית | לוד

2020 | 3000 מ"ר |  לוד

זכיה בתחרות מוזמנים 

הפרויקט כולל מרכז מבקרים חוויתי, סדנאות, אולם כנסים, משרדים, מרפסות תצפית ופונקציות רב תכליתיות כגון בית קפה/חנות וגם טריבונה המהווה חלל להרצאות ומפגשים. דגש גדול ניתן על הממשק של המבנה עם העיר  - חללי החוץ שהוא מגדיר, מרפסות פעילות  ופונקציות ציבוריות  במבנה עצמו. השפה העיצובית מבטאת נרטיב של פרוק והרכבה, תלת ממדיות, עומק וגמישות. האור הטבעי והאור המלאכותי מהווים גם הם חלק מרכזי בחוויה. 

סטטוס - רישוי | הדמיות - אנדו

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page