top of page

מתחם נופש בצפון

זכייה בתחרות מוזמנים | מתחם נופש בצפון | 12,000 מ"ר | הנרטיב המרכזי מבוסס על בינוי לינארי נמוך של יחידות נופש ומשלב איכויות של וילות פרטיות עם יעילות של בניה רוויה I יזם - קבוצת רני צים בשותפות קבוצת אבנון | ניהול פרויקט - ברגר מהדיטש | יועץ מלונאי - רון יריב

מתחם נופש בצפון

זכייה בתחרות מוזמנים | מתחם נופש בצפון | 12,000 מ"ר | הנרטיב המרכזי מבוסס על בינוי לינארי נמוך של יחידות נופש ומשלב איכויות של וילות פרטיות עם יעילות של בניה רוויה I יזם - קבוצת רני צים בשותפות קבוצת אבנון | ניהול פרויקט - ברגר מהדיטש | יועץ מלונאי - רון יריב

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page