top of page

שכונה הררית, אבוג'ה, ניגריה

2014 | שטח 27600 |  אבוג'ה, ניגריה | הגשה לתחרות מוזמנים, בשיתוף יואב מסר אדריכלים.

הפרויקט כולל שבעה טיפוסי מגורים - מוילות בנות 500 מ"ר, דרך דו ותלת משפחתי, ועד לבניה רוויה. שפת המגורים שהוצגה עדכנית, מתכתבת עם מגמות עולמיות ומבדילה את עצמה מהאדריכלות האקלקטית של השכונות הסובבות. הקונספט הייחודי הנו הגדרת מרחב המגורים באמצעות קו – משטח. בכך משתקפת תפיסה תכנונית הרואה באדריכלות סיפור מסגרת לפעילות אנושית ומושם דגש על רגישות סביבתית ("בניה ירוקה" ויעילות כלכלית). בנוסף, הגמישות התכנונית מאפשרת התאמה אישית של סביבת המגורים בשלבים הן מוקדמים והן מתקדמים.שכונה הררית, אבוג'ה, ניגריה

2014 | שטח 27600 |  אבוג'ה, ניגריה | הגשה לתחרות מוזמנים, בשיתוף יואב מסר אדריכלים.

הפרויקט כולל שבעה טיפוסי מגורים - מוילות בנות 500 מ"ר, דרך דו ותלת משפחתי, ועד לבניה רוויה. שפת המגורים שהוצגה עדכנית, מתכתבת עם מגמות עולמיות ומבדילה את עצמה מהאדריכלות האקלקטית של השכונות הסובבות. הקונספט הייחודי הנו הגדרת מרחב המגורים באמצעות קו – משטח. בכך משתקפת תפיסה תכנונית הרואה באדריכלות סיפור מסגרת לפעילות אנושית ומושם דגש על רגישות סביבתית ("בניה ירוקה" ויעילות כלכלית). בנוסף, הגמישות התכנונית מאפשרת התאמה אישית של סביבת המגורים בשלבים הן מוקדמים והן מתקדמים.← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page